|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information om Tidlig Opsporing og Indsats

Læs mere om formål og baggrund for Tidlig Opsporing og Indsats.

 

En række danske og internationale undersøgelser har vist, at tidlige forskelle i børns udvikling, trivsels og læring fortsætter op gennem skolegangen. Undersøgelserne har også vist, at en tidlig indsat virker. Derfor er der på både nationalt niveau og i kommunerne øget fokus på tidlig opsporing af børn med tegn på mistrivsel, så forældre i samarbejde med fx sundhedsplejen og pædagoger tidligt kan hjælpe børnene til at trives og udvikle sig. Rambølls systemunderstøttelse af Tidlig Opsporing og Indsats (TOPI) hjælper kommunerne til en fælles systematik i den tidlige opsporing. En systematik, der er helt essentiel for at komme problemerne til livs.

De seneste dages pressehistorier har dog også vist, hvor vigtigt det er at informationen til forældrene er helt præcis og forholder sig konkret til de krav lovgivningen stiller omkring informationspligt, siger Thomas Hagen Holten. Han er ansvarlig for Rambølls Hjernen&Hjertet-system, der bruges af en række kommuner. Han siger videre:

”Det nedbryder ganske simpelt tilliden mellem de dygtige fagpersoner og forældrene, når der sås tvivl om grundlaget for arbejdet med børnenes trivsel. Derfor vil vi også gøre alt, hvad vi kan for at støtte kommunerne i deres informationsindsats - også selvom det er og fortsat vil være kommunernes ansvar at give den rigtige information.”

Over 25.000 børn mistrives

Overordnet er der to vigtige hensyn på spil. Dels er der hensynet til de mange tusinde børn, som mistrives og har brug for hjælp og støtte, og så er der hensynet til det enkelte barns personlige oplysninger, hvor kun nødvendige oplysninger skal registreres, og hvor behandling skal ske på et korrekt grundlag. Der er ikke noget til hinder for, at begge dele kan opfyldes via Hjernen&Hjertet, lyder det fra Hagen Holten.

Vi ved fra den nationale trivselsmåling at over 25.000 børn mistrives i folkeskolen. Samtidig dukker med jævne mellemrum historier op om børn i udsatte situationer, som over flere år ikke bliver opdaget af det fagprofessionelle miljø omkring dem. Der er med andre ord god grund til at gøre alt, hvad man kan for at blive endnu dygtigere på det her område, siger Hagen Holten:

”I Rambøll arbejder vi sammen med forskere, dygtige praktikere og kommunerne med at finde de bedst mulige metoder til at støtte pædagogers og læreres arbejde med børnenes læring, trivsel og sundhed. Vi nu gå i dialog med kommunerne om, hvordan vores system og vejledninger evt. kan forbedres på en måde, der kan hjælpe kommunerne og deres medarbejdere ift. let og sikkert at opfylde jeres forpligtigelser i persondataloven og den kommende forordning”.

Hvad er TOPI?

Modellen for Tidlig Opsporing har til formål at sikre, at personalet på dagtilbudsområdet har redskaberne til at identificere børn i en udsat position. Modellen for tidlig opsporing er udviklet i perioden 2010-2012 i et projekt finansieret af Socialstyrelsen af et konsortium bestående af KORA, EVA og UdviklingsForum i samarbejde med seks pilotkommuner.

Et særligt fokus ligger i at sikre en ensartet overførsel af viden fra den ene institution til den næste. For børn, hvor der er behov for mere omfattende støtte, kan der være værdi i at kunne udveksle oplysninger på tværs af faggrupper, fx for at sikre børn med særlig behov en god overgang til skole, hvor udvekslingen typisk vil indgå i et tæt forældresamarbejde med fokus på, hvordan forældre, dagtilbud og skole kan samarbejde om en god overgang.

Fokus på styrket samarbejde omkring udsatte børn er bl.a. blevet indskærpet i forbindelse med barnets reform, som trådte i kraft  i 2011.

Fokus på data og information

Effekterne kan altså være ganske store, men et tilsvarende stort fokus må også gælde for arbejdet med data, siger Thomas Hagen Holten:

”De seneste dage har bekræftet, at det også er vigtigt at have fokus på data og god information. Personfølsomme oplysninger, såsom TOPI-data, skal enten anonymiseres eller slettes, når der ikke længere er grundlag for at behandle dem. Det er den enkelte kommune, der fastlægger retningslinjer og processer for det lokale arbejde med TOPI-data, herunder også for sletning af data. I Rambøll sletter vi alle data når aftalen udløber, med mindre vi har aftalt andet med den enkelte kommune”.

Specifikt i forhold til kommunernes arbejde med TOPI-redskabet er Rambøll systemleverandør og dermed databehandler.

”I den sammenhæng opfylder vi de forpligtelser, vi har som databehandler, når kunderne køber Hjernen&Hjertet. Inde i systemet findes allerede en række metode, system- og procedurevejledninger til forståelse af systemets indretning og virkemåde, som kommunerne har mulighed for at benytte, som grundlag for deres information til forældre og medarbejdere”, forklarer Thomas Hagen Holten.

Se mere om TOPI modellen:

http://www.hjernenhjertet.dk/dagtilbud/topi

https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/born/om-tidlig-indsats-livslang-effekt/indsatser-til-dagtilbud/model-for-tidlig-opsporing

 

 

For mere information om Tidlig Opsporing og Indsats kontakt venligst:

Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M5161 7817
Ethj@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll