|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rambøll Motorik II

Børns motorisk udvikling er for alvor kommet på dagsordenen og med det følger i stigende grad en opmærksomhed på sammenhængen mellem motorik og andre udviklingsområder hos barnet. På baggrund af erfaringerne og data fra Rambøll Motorik I har vi sammen med fysioterapeut og klinisk underviser Nanna Tøttrup Johansen, Aarhus og Gentofte Kommune, udviklet Rambøll Motorik II. Rambøll Motorik II støtter på baggrund af viden fra forskningen om hvad der virker, praksisarbejdet med børns motoriske udvikling i dagtilbud og indskoling.

Læs mere på www.hjernenhjertet.dk/motorik

 

 

Vores forståelse af børns sansemotoriske udvikling og dens betydning for barnets øvrige udvikling og læring har ændret sig markant de seneste 20 år. Hvor man førhen forstod sansemotorisk udvikling som lineær, isoleret og i høj grad uafhængig af tid og rum, så ved vi nu, at der udover indre faktorer også eksisterer en tæt, dynamisk sammenhæng mellem barnets muligheder for sansemotorisk udvikling og det konkrete miljø, barnet vokser op i herunder særligt det samspil, barnet har med sine voksne.

I dag ved vi også at man ikke kan anskue sansemotoriske udvikling isoleret fra andre udviklingsområder. Særligt for de helt små børn er den kropslige oplevelse og forankring er helt afgørende for en række andre områder herunder udvikling af relationer, sprog og fænomener.

Her kan I se en spændende video med hjerneforsker Kjeld Fredens, som fortæller om sammenhængen mellem børns sansemotoriske udvikling og kognitive kompetencer herunder sprog:

https://vimeo.com/148064976

Under ydre faktorer er det også selve det fysiske rum, som betyder noget for, hvilke muligheder barnet har for at bruge sin krop og sine sanser. Der er stor forskel på de tilblivelsesmuligheder, der eksisterer i de fysiske rammer i Danmarks dagtilbud og skoler, og forskellige miljøer vil nødvendigvis fremme forskellige sansemotoriske kompetencer.

Er man som dagtilbud interesseret i at blive klogere på det fysiske læringsmiljø, kan man med Hjernen&Hjertets Lege-og læringsmiljøvurdering undersøge dette ved hjælp af evalueringer fra bl.a. forældre, eksterne observatører og de ældste børn. Dette kan give et unikt indblik i forskellige perspektiver på blandt andet det fysiske miljø.

Man kan også starte et andet sted: med Hjernen&Hjertets Motorik modul, som er et nyt modul udviklet i samarbejde med fysioterapeut Nanna Tøttrup Johansen og Gentofte Kommune. Her kan man vurdere det enkelte barns motoriske niveau, og på baggrund heraf danne en motorikprofil med tilhørende målrettede handleanvisninger for præcis den profil, barnet har.

Som dagtilbud kan man samle resultaterne for en hel børnegruppe og tilrettelægge et motorikforløb for at løfte den samlede børnegruppe på særlige områder.

Modulet er bygget op omkring følgende 6 temaer, som hver indeholder en række vurderingskriterier, som det pædagogiske personale vurderer barnet på:

  • Grundbevægelser – Grovmotorik
  • Grundbevægelser - Finmotorik
  • Muskel- ledsans
  • Labyrintsans
  • Følesans
  • Bevægelsesglæde

Resultat bliver blandt vist i et spind som i eksemplet herunder: 

  


© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll