Udspillet sætter fokus på de særligt udsatte børn. Hjernen&Hjertet er et system målrettet det pædagogiske arbejde i dagtilbud, skole og sundhedsplejen. Så hvorfor tænker vi, at Hjernen&Hjertet har noget at gøre med et udspil som beskæftiger sig med de sværeste sager, adoption uden samtykke og anbringelser udenfor hjemmet?

Det gør vi, fordi vi tror på, at et velfungerende tværfagligt samarbejde kombineret med fokus og systematik i den tidlige opsporing er afgørende forudsætninger for at lykkes med initiativets målsætning ”...at sætte børnene først.” 

I Hjernen&Hjertet er vi optaget af, hvordan vi kan bidrage til sikre en tidlig indsats for børn, der mistrives eller udsættes for svigt. Derfor har vi også med stor interesse læst udspillet fra regeringen og de 43 initiativer, som skal styrke børneområdet og støtten til de særligt udsatte børn.

Vi hæfter os ved erkendelsen af, at der ikke er tilstrækkelig fokus på systematik i det tværfaglige samarbejde og at der ”… skal skabes et nyt partnerskab” til udbredelse af gode erfaringer med tidlig opsporing og tværfagligt samarbejde (Regeringens udspil s. 13 punkt 4). Det bliver også nævnt, at arbejdet med handleplaner i nogle tilfælde er utilstrækkelige og endvidere, at der bør kigges på håndteringen af underretninger. I al beskedenhed mener vi, at Hjernen&Hjertet kan bidrage væsentligt til svar på disse udfordringer. 

 

Indsatstrappen - en styrket indsats trin for trin

Hjernen&Hjertet sikrer, at der arbejdes systematisk og tværfagligt med den tidlige opsporing helt fra barnets første tid i sundhedsplejen, til dagtilbud og videre ind i skolelivet. Hjernen&Hjertet tillader, at forskellige fagpersoner kan dele viden og samarbejde omkring et barn, samtidig med at forældrene inddrages og persondatalovgivningen overholdes.

Hjernen&Hjertets model ”Indsatstrappen” er en sammenhængende model, som går fra den generelle og systematiske opsporing af børn i udsatte positioner med redskaberne ”TOPI”, ”Fokuspunkter” og ”Ressourcevurdering” til et mere målrettet fokus på det enkelte barn og miljøet omkring barnet i ”Særlige indsatsforløb” og invitation af andre fagpersoner gennem ”Tværsplatformen”. 

Tidlig opsporing og indsats (TOPI)

TOPI (Tidlig opsporing og indsats) er en it-understøttet udgave af Socialstyrelsens model til kvalificering af arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske trivselsvurderinger af alle børn i sundhedspleje, dagtilbud og i skolen. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring. Hvis barnets TOPI-vurdering (eller andre vurderinger af barnets situation) giver anledning til bekymring, kan denne bekymring nuanceres i et fokuspunkt.

Fokuspunkter

Når konkrete problemstillinger eller opmærksomhedspunkter omkring barnets trivsel skal beskrives og dokumenteres, kan dette gøres i Hjernen&Hjertets ”Fokuspunkter”. Fokuspunkter er struktureret efter SMTTE-modellen og sikrer at både rammer, mål, tiltag, tegn og effekten er samlet og beskrevet ét sted. Ved at arbejde systematisk med Fokuspunkter er det let for fagpersonerne omkring barnet at få et overblik over det enkelte barn, og de hensyn der skal tages til barnet i den daglige pædagogiske praksis. 
I de tilfælde hvor problemstillingen er lidt mere kompliceret eller behov for at følge effekterne af indsatsen over tid, kan det være en god ide at lave en samlet vurdering af barnets ressourcer og udfordringer.

Ressourcevurdering

Ressourcevurdering giver mulighed for en mere dybdegående indsigt i barnets situation og bygger på systematikken fra ICS-metoden. Værktøjet hjælper fagpersonalet til at lokalisere og konkretisere forhold, som kan have betydning for barnets situation. Redskabet støtter den målrettede dialog om barnet og gør det let at strukturere indsatser og giver en velfungerende struktur for den løbende opfølgning på, om indsatsen virker. Skemaet kan anvendes på tværs af sundhedsplejen, dagtilbud, skole og myndighed og kan anvendes ved tværfaglige møder, som oplæg til en §50-undersøgelse samt til underretninger og visitationer til fx PPR, støttekorps eller lignende. For de børn, hvor der er behov for en særlig indsats, kan det være hjælpsomt at oprette et ”tværsforløb”, som er Hjernen&Hjertets modul til arbejde med handleplaner og samarbejde mellem forskellige faggrupper.

Særlig pædagogisk indsats

Ved oprettelsen af et tværsforløb kan personalet omkring barnet udvælge relevante resultater og vurderinger af barnet fra Hjernen&Hjertet og samle dem til en sammenhængende beskrivelse af den problemstilling, som der er behov for en særlig indsats omkring. Der er mulighed for at beskrive problemstillingen ud fra SOS-modellens (Signs of Safety) rammebeskrivelse. Eksterne materialer kan knyttes til beskrivelsen, og der kan oprettes og håndteres møder i forløbet. Det er let at udskrive en samlet ”tværsrapport”, som løbende kan gøres tilgængelig for forældrene gennem Hjernen&Hjertets Forældreportal.

Hvis der i forløbet bliver behov for inddragelse af andre fagpersoner fra PPR eller andre dele af den kommunale forvaltning, giver Tværsmodulet adgang til at invitere andre faggrupper ind i samarbejdsplatformen på lige fod med barnets pædagog eller lærer.

Tværfagligt samarbejde

Tværs sikrer et stærkt og velfungerende grundlag for samarbejdet mellem de fagfolk, som er inddraget i arbejdet med barnets trivsel og udvikling. Redskabet understøtter det tværfaglige samarbejde ved at samle al relevant information og materialer fra forskellige faggrupper og interessenter (fagfolk, eksterne samarbejdspartnere og forældre) i en fælles platform samtidig med, at de enkelte faggrupper kan anvende egne interne fagsystemer. I Hjernen&Hjertet kan det angives hvilke fagpersoner, der skal deltage i tværsforløbet. Når andre faggrupper inviteres ind i Tværsmodulet, sker det som udgangspunkt på baggrund af samtykke fra forældrene gennem Forældreportalen.

> Læs hele regeringens udspil her

Thomas Hagen Holten

Director

T: +45 5161 7817

Kontakt os hvis du vil vide mere

Ønsker du mere viden om Indsatstrappen, og hvordan modellen kan understøtte netop jeres praksis, er du velkommen til at kontakte Thomas Hagen Holten for mere information.