Fra 1. januar 2022 er der kommet nye krav til det pædagogiske tilsyn, som kommunerne har ansvar for at føre i både kommunale, selvejende og private dagtilbud.  

Tidligere har det været kommunernes ansvar selv at fastsætte og tilrettelægge tilsynet i kommunens dagtilbud. Det indebar en risiko for, at tilsynet på tværs af kommuner blev organiseret og prioriteret meget forskelligt, samt en risiko for, at tilsynet ikke kunne opfange og reagere på kritisable forhold. 

Derfor er der nu blevet fastsat tydelige lovkrav til det kommunale tilsyn. Det styrkede tilsyn med dagtilbuddene skal både understøtte den løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet, samt styrke kommunernes kontrol med at dagtilbuddene efterlever lovgivningen på området, og at der er den ønskede pædagogiske kvalitet i tilbuddene.

Lovforslagets ændringer lyder således:

  • Kommunens tilsyn med dagtilbuddene skal ske med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan.  
  • Kommunen skal føre både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, og kommunen skal sikre uvildighed i tilsynet.  
  • I tilsynet skal der inddrages både kvalitative og kvantitative data, herunder skriftlig dokumentation fra tidligere tilsynsbesøg og den løbende dialog, der har været med det konkrete dagtilbud.
  • Kommunen skal gennemføre observationer i alle dagtilbud, og kommunen skal under tilsynsbesøget indgå i dialog med lederen og medarbejdere.  
  • Kommunen skal efter hvert tilsynsbesøg gå i dialog med lederen af dagtilbuddet om vurderingen af den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne, ligesom kommunen skal orientere forældrebestyrelsen om denne vurdering.
  • Kommunen skal skriftligt dokumentere vurderingen af den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne, som skal give konkrete anvisninger på opfølgende tiltag, som har været drøftet med lederen af det enkelte dagtilbud.
  • Kommunalbestyrelsen skal iværksætte skærpet tilsyn samt udarbejde en handleplan, hvis det vurderes, at den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne eller andre forhold i tilbuddet giver anledning til bekymring.
  • Kommunalbestyrelsen skal minimum hvert andet år udarbejde og offentliggøre en tilsynsrapport for de enkelte daginstitutioner samt en samlet tilsynsrapport for dagplejen, som skal bidrage til gennemsigtighed med den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene i kommunen.
  • Det enkelte dagtilbud skal offentliggøre tilsynsrapporten.
Børn leger med kridt

Sådan understøtter Hjernen&Hjertets tilsynsmodel lovforslaget

De nye retningslinjer fordrer behov for et systematisk og målrettet koncept, som samtidig dækker EVA’s tre aspekter af kvalitet; strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet. Hjernen&Hjertet har skabt et koncept, der netop lever op til den nye lovgivning og bygger på EVA’s tre aspekter af kvalitet.  

Platformen gør det let at udarbejde et tilsyns-setup, hvor de tre aspekter af kvalitet inddrages, og der er mulighed for at dele tilsynsramme med dagtilbuddene til lokal refleksion og kommentering. Indholdet struktureres efter kommunens egne ønsker, og der kan adspørges til rammeforhold som normering, organisering af børnegruppen, medarbejderforhold og økonomi m.m. (strukturel kvalitet).

Derudover er det muligt at inddrage resultater fra de børnerettede redskaber (resultatkvalitet), og ydermere kan der inddrages en Pædagogisk læringsmiljøvurdering, Forældretilfredshed eller Barnets perspektiv omkring trivsel via et interaktivt børneskema, som barnet udfylder på IPad (proceskvalitet).

Det er også muligt at tilføje lokale spørgsmål målrettet andre observationsmetoder eller efter lokale indsatser som KIDS; Eccers m.fl. Vi understøtter netop den tilsynsramme, som er relevant for jer.

Et samlende overblik

Det er i Hjernen&Hjertet muligt at arbejde med den løbende udvikling af dagtilbuddene, hvor møder kan anføres, dagsordener og referater kan tilføjes samt observationer og tidligere tilsynsrapporter, således alle tilsynsrundens elementer og handlinger er samlet ét sted. Handleplaner kan ligeledes udarbejdes, så både de tilsynsførende og ledere har overblik over de forskellige tiltag der aftales.

Med konceptet bliver det let at opsætte og dele tilsynsrammen med dagtilbud samt sikre det løbende arbejde med udvikling af kvaliteten i både institutioner og dagpleje. Tilsynsrapporter dannes direkte i systemet og er tilgængelige for de relevante parter.Derudover kan rapporten let distribueres til de relevante hjemmesider og offentliggøres.

Bliv klar inden 1. maj 2022

Kommunerne har den 1. maj 2022 en deadline for at leve op til de nye krav, og vi står klar til at hjælpe kommunen med at nå i mål. Vi hjælper naturligvis med opsætning i systemet, implementering og sparring i processen. Her kan du få et detaljeret overblik over ændringerne i det nye den nye lov i dagtilbudsloven.

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Ønsker du mere viden om Indsatstrappen, og hvordan modellen kan understøtte netop jeres praksis, er du velkommen til at kontakte Malene Ehlers for mere information.