Kommende webinarer

 • Den 9. og 14. marts - Klar parat, (før)skolestart - webinar om overgang fra dagtilbud til skole
 • Den 14. marts - Basale funktioner i Hjernen&Hjertet – En rundvisning i systemet
 • Den 30. marts samt d. 18. og 27. april -Hjernen&Hjertet som samlende platform på skoleområdet
 • Den 21. og 23. marts - Sammen om trivsel – Fælles indsatstrappe for sundhedspleje, dagtilbud og skole
 • Den 28. marts - Systematisk arbejde med tidlig opsporing og indsats med TOPI og Ressourcevurdering
 • Den. 12. og 18. april - Styrk arbejdet med børns motoriske udvikling i dagtilbud og indskoling
 • Den 2. maj - Styrk samarbejdet om børn og unges trivsel med Tværs 
 • Den 10. maj - Sammen med Pia Thomsen præsenterer vi SprogTrappen 0-6 og koblingen til Huset Pia Thomsens Handleunivers

Du kan læse mere om webinarerne herunder.

Klar, parat, (før)skolestart

- Gratis webinar for indskolingslærer, pædagoger, ledere, forvaltning i dagtilbud og skole samt UNIlogin-ansvarlige

En tryg og sammenhængende overgang fra dagtilbud til skole er vigtig for en god start på skolelivet. Med Hjernen&Hjertet kan I sikre, at relevant viden om børnenes trivsel og udvikling viderebringes fra dagtilbud til skole, så skolen kan forberede sig på at modtage nye skolebørn. Med dette webinar bliver du klædt på til at anvende de af Hjernen&Hjertets funktioner, der understøtter den vigtige overlevering af viden om barnet fra dagtilbud til modtagelse i skolen. Du vil få viden om:

 • Hvordan man i Hjernen&Hjertet på en let og sikker måde kan overlevere viden fra dagtilbuddet til skolen og hvordan skolen på en smart måde får adgang til den viden.
 • Hvordan man som fagperson kan forberede sig på at modtage nye elever, ved at bringe den overleverede viden i spil som grundlag for klassedannelse
 • Hvilke tekniske funktioner i systemet, der skal være på plads for at skolen kan modtage viden fra dagtilbuddet 

Datoer for webinaret:
Torsdag d. 9. marts kl. 13.00 - 14.00 - 
Tilmeld dig her

Tirsdag d. 14. marts kl. 10.00 - 11.00 - Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelse af webinaret.

________________________________________________________

Webinar: Sammen om trivsel – Fælles indsatstrappe for sundhedspleje, dagtilbud og skole

- For forvaltning, fagpersonale samt øvrige fagpersoner, der samarbejder med sundhedsplejen, dagtilbud og skoler omkring børns trivsel

Det kræver en fælles praksis at sætte tidligere ind med den rette indsats for børn og unge. Hos Hjernen&Hjertet understøtter vi processen helt fra den tidlige opsporing til den koordinerede trivselsindsats. I forlængelse heraf inviterer Hjernen&Hjertet til webinar, hvor vi præsenterer dig for vores samlede model for tidlig opsporing og forebyggende indsatser. 

Den samlede model består af en indsatstrappe, som går fra den generelle og systematiske opsporing med redskaberne TOPI og Ressourcevurderingen til en mere målrettet indsats omkring barnet i læringsmiljøet med redskaberne Fokuspunkter og Tværs. Tværs giver mulighed for at inddrage relevante fagligheder, på tværs af kommunen, i et fælles samarbejde omkring barnets situation, trivsel og udvikling.

Nyborg Kommune deltager på webinaret og fortæller om, hvordan de har fokus på tidlig opsporing, tæt tværfagligt samarbejde, tidlig forældreinddragelse og en hurtig indsats, når der er en bekymring for et barn. Herunder hvordan indsatserne understøttes af trivselsværktøjer i Hjernen&Hjertet.

Datoer for webinaret:
Tirsdag den 21. marts kl. 13.00 - 14.30 –Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelse af webinaret.

_________________________________________________________________

Webinar: Systematisk arbejde med tidlig opsporing og indsats med TOPI og Ressourcevurdering

- For forvaltning og fagpersoner på tværs af sundhedspleje, dagtilbud og skole

Tidlig opsporing og hensigtsmæssig indsats er med til at give børn muligheder for at deltage i leg, læring og fællesskab både her og nu og på længere sigt. Hjernen&Hjertet inviterer til webinar, hvor vi sætter spot på, hvordan du med redskaberne TOPI og Ressourcevurdering kan arbejde systematisk og tidseffektivt med opsporing af børn i udsatte positioner allerede fra den første undren.

På webinaret får du viden om:

 • Hvordan TOPI styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem enkle og systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Med TOPI identificeres de børn, hvis trivsel er i en udsat position og som har behov en særlig pædagogisk indsats, der både kan rumme et blik på barnet og læringsmiljøet.

 • Ressourcevurderingen, som hjælper med at lokalisere og konkretisere forhold omkring barnet, i form af ressourcer og udviklingspotentialer, som kan have betydning for barnets situation. Ressourcevurderingens strukturede tilgang følger systematikken i ICS-metoden og hjælper med at målrette den efterfølgende dialog og indsats – ligeledes når flere personer skal inddrages.

 • Vi introducerer til nye muligheder for at få indsigt i progression for din børnegruppes trivsel.

Datoer for webinaret:
Tirsdag den 28. marts kl. 13.00 - 14.00 – Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelse af webinaret.

______________________________________________________

Basale funktioner i Hjernen&Hjertet – En rundvisning i systemet

- Gratis webinar for pædagogiske ledere og fagpersonale på dagtilbudsområdet

Webinaret sætter fokus på de grundlæggende funktioner i systemet og henvender sig til fagpersonale, som ønsker genopfriskning eller generel indføring i anvendelsen af Hjernen&Hjertet. På webinaret tager vi dig med på en live systemgennemgang, og du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs

Datoer for webinaret:

Tirsdag den 14. marts kl. 13.00 - 14.00 – Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelse af webinaret. 

______________________________________________________

Webinar om Hjernen&Hjertet som samlende platform på skoleområdet

- For forvaltning, ledelse og fagpersoner på skoleområdet

Hjernen&Hjertet inviterer til webinar, hvor vi præsenterer, hvordan Hjernen&Hjertet i stadig stigende grad udgør en samlende platform for arbejdet med elevernes trivsel og faglige udvikling.

På webinaret vil vi fremhæve, hvordan du på en sikker og intuitiv måde kan anvende viden og data i det daglige arbejde omkring de enkelte børn. Med en sikker adgang til data på alle niveauer vil vi ligeledes skitsere muligheden for at skabe gode rammer for en dialogbasseret udvikling af skolen.

Vi håber, at webinaret kan bringe dig øget indsigt i, hvordan forskellige redskaber til (sam)arbejdet omkring børnenes trivsel og udvikling kan understøtte det pædagogiske didaktiske arbejde i en kompleks hverdag.

Datoer for webinaret:

Torsdag den 30. marts kl. 9.00 - 10.00 Tilmeld dig her

Tirsdag den 18. april kl. 13.00 - 14.00 Tilmeld dig her

Torsdag den 27. april kl. 10.00 - 11.00 Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelse af webinaret.

__________________________________________________________

Webinar: Styrk arbejdet med børns motoriske udvikling i dagtilbud og indskoling

- Gratis webinar for fagpersonale og ledere i sundhedsplejen, dagtilbud, indskoling samt forvaltningen

Bevægelse og gode motoriske kompetencer har stor betydning for både trivsel, læring, udvikling og desuden stor betydning for barnets selvfølelse og deltagelse i sociale sammenhænge. Rambøll Motorik er et enkelt og pædagogrettet redskab, som vejleder det pædagogiske personale til at foretage kvalificerede vurderinger af barnets motoriske kompetencer. Samtidig understøtter redskabet tilrettelæggelse af den pædagogiske indsats i praksis.

Med dette webinar bliver du som fagperson klædt på til at anvende Rambøll Motorik. Du vil bl.a. få viden om:

 • Hvorfor motorik og bevægelse er vigtig for børns udvikling, læring og trivsel med udgangspunkt i forskningen på området
 • Hvordan du i Rambøll Motorik kan foretage vurderinger af barnets motoriske kompetencer og udviklingsmuligheder
 • Hvordan du tilrettelægger den pædagogiske indsats omkring motorik og bevægelse gennem handleanvisende aktiviteter, som samtidig understøtter arbejdet med læreplanstemaet krop, sanser og bevægelse

Datoer for webinaret:
Torsdag den 12. april kl. 10.00 - 11.00 – Tilmeld dig her

Tirsdag den 18. april kl. 13.00 -14.00 – Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelsen af webinarerne.

_______________________________________________________

Webinar: Styrk samarbejdet om børn og unges trivsel med Tværs 

- For forvaltning og fagpersonale i sundhedsplejen, dagtilbud og skoler samt eventuelle øvrige fagpersoner, der samarbejder om børns trivsel

Børns udvikling og trivsel hænger uløseligt sammen med deres muligheder for at bidrage og deltage i et fællesskab, men hvordan kan pædagogisk personale, lærere, eksterne samarbejdspartnere og forældre arbejde endnu bedre sammen om at styrke børns fællesskaber og modvirke mistrivsel? 

Deltag i webinaret og bliv klogere på, hvordan Hjernen&Hjertets Tværsplatform kan understøtte en koordineret indsats omkring et barns trivsel på tværs af dagtilbud og skole. Det er med Tværsplatformen muligt at samle al relevant viden om et barns situation, organisere og strukturere møder med referater og handleplaner samt invitere tværfaglige samarbejdspartnere til at være en del af den koordinerede indsats.  

Tværs sikrer rettidig indsats samt et stærkt og kordineret samarbejde mellem fagprofessionelle omkring barnets trivsel og udvikling.

Datoer for webinaret:
Tirsdag den 2. maj kl. 10.00 - 11.00 –Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelse af webinaret.

_______________________________________________________

Webinar: Kom og vær med når vi sammen med Pia Thomsen præsenterer SprogTrappen 0-6 og koblingen til Huset Pia Thomsens Handleunivers 

- For fagpersoner på dagtilbudsområdet, som arbejder med børns sproglige udvikling og læringsmiljø.

Hjernen&Hjertet inviterer til gratis webinar, hvor vi sammen med Pia Thomsen sætter fokus på Sprogtrappen 0-6 år samt vores nyeste udvidelse - en adgang til Pia Thomsens handleunivers direkte fra Hjernen&Hjertet. Her kan fagpersoner finde inspiration til hvordan de kan arbejde med læringsmiljøet, så det understøtter børnenes sproglige udvikling. 

På webinaret vil I blive introduceret til:

 • Metoden bag SprogTrappen 0-6 – Pia Thomsen 
 • Hjernen&Hjertets understøttelse af SprogTrappen
 • Sammenhængen til Huset Pia Thomsens Handleunivers – v. Hjernen&Hjertet
 • Anvendelsesorienterede resultatvisninger i Huset Pia Thomsens Handleunivers – v. Pia Thomsen

Datoer for webinaret:
Onsdag den 10. Maj kl. 10.00-11.00 – Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelse af webinaret.

________________________________________________________________

Kristine Schou Eskildsen

Consultant

T: +45 51 61 07 25

Spørgsmål til netværksmøderne og webinarer?

Hvis du har et spørgsmål eller ønsker du yderligere viden, er du velkommen til at kontakte Kristine Schou Eskildsen.

Kristine er ansvarlig for netværksmøder og webinarer og kan derfor hjælpe med svar på alt - lige fra hvem møderne er rettet mod til indhold og fremtidige events.