Sikkerhedsopdatering:
Dine data er sikre hos os. 
Som en "software-as-a-service"-udbyder har vores produkter international rækkevidde. På baggrund af krigen i Ukraine vil vi understrege, at alle vores servere er placeret i Danmark og samtidig forsikre vores kunder om, at deres data er sikre hos os. Vores risikovurdering forbliver derfor uændret. Vi har heller ingen kunder i Rusland og heller ikke i Ukraine.

Humanitær støtte:
Som en del af Rambøll-koncernen - en stor fondsejet virksomhed - er vi stolte af, at Rambøll Foundation donerer 1 mio. kr. til UNHCR, dedikeret til at redde liv og beskytte rettighederne for flygtninge, tvangsfordrevne samfund og statsløse mennesker.

______________________________________________________________

Dataansvarlig
Kommuner, som arbejder med Hjernen&Hjertet, er dataansvarlige. Rambøll arbejder under instruks fra kommunen som databehandler.

Formål med behandlingen
Registrering og behandling af data i Hjernen&Hjertet har til formål at understøtte fagpersonalets arbejde med barnets kompetencer, sundhed og trivsel samt evaluering og udvikling af det pædagogiske miljø.

Databeskyttelse
Som dataejer er det kommunen, der fastlægge retningslinjerne for medarbejdernes arbejde med data i Hjernen&Hjertet. Det er kommunens medarbejdere, som sikrer at der kun sker den nødvendige registrering af persondata i systemet. Rambøll behandler alle persondata i Hjernen&Hjertet efter databeskyttelsesforordningens regler.

Er I i tvivl om hvordan I skal agere for at overholde den lovgivning der er for dataejere? Så kan vores persondata-specialister i Rambøll rådgive jer.

> Se hvordan vi kan hjælpe med juridisk rådgivning

Databeskyttelse i Rambøll

Rambøll har formuleret en generel politik for persondatahåndtering og foretager løbende interne og eksterne kvalitetsaudit vedrørende overholdelse af virksomhedens sikkerhedsprocedurer. Ansvarlig for databeskyttelsen er Rambølls Data Protection Officer, Christina Hansson.

Retsgrundlag for behandlingen
Den generelle hjemmel til behandling af persondata i Hjernen&Hjertet hentes i lovgivningen for hhv. dagtilbud, skole og sundhedsplejen. I visse tilfælde hentes hjemmel til databehandlingen ved afgivelse af samtykke fra de registrerede, typisk forældremyndighedsindehaver. Data behandles fortroligt og efter databeskyttelsesforordningens regler.

Kategorier af personoplysninger
I Hjernen&Hjertet behandles både almindelige og følsomme personoplysninger. Herunder kontaktoplysninger, CPR-nummer samt oplysninger om barnets kompetencer, trivsel og sundhed samt i nogle tilfælde sociale og private forhold.

Modtagerne af personoplysninger
Personoplysninger i H&H gøres tilgængelig for relevante fagpersoner tilknyttet barnets institution/skole samt udvalgte forvaltningsmedarbejdere. Forældremyndighedsindehavere har ret til at få oplyst, hvem der har adgang til at se barnets oplysninger og få adgang til at se alle registreringer om barnet i systemet.

Overførsel til tredjeland
Personoplysninger overføres ikke til tredjeland.

Perioden for behandling
Oplysninger i systemet om et barn slettes senest 5 år efter, at barnet har forladt dagtilbud eller skolen. Kommunen kan fastlægge interne procedurer som betyder, at data slettes hurtigere fra systemet end ovenfor anført. Personalet, ved den relevante forvaltning, kan oplyse om der er fastlagt strengere sletteregler end de ovenfor anførte.

De registreredes rettigheder
De registrerede har ret til at få indsigt i data, at få berigtiget eller fjernet forkerte oplysninger om barnet samt få af vide, hvor længe oplysningerne bevares i systemet i personhenførbar form. Forældremyndighedsindehavere har ret til at få udleveret barnets oplysninger fra systemet. Disse rettigheder udøves ved henvendelse til den relevante forvaltningsenhed i den dataansvarlige kommune.

Tilbagetrækning af samtykke
Hvis der er givet samtykke, har den registrerede ret til at tilbagetrække samtykket.

Retten til at indgive klage
Den registrerede har ud over muligheden for at klage til kommunen, mulighed for at indgive klage til tilsynsmyndigheden. Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) er tilsynsmyndighed i Danmark.

Automatiske afgørelser
Der udføres ikke automatiske afgørelser eller profilering af personoplysninger omkring den registrerede.

Andet
Alle henvendelser vedrørende ovenstående forhold bedes rettet til den relevante forvaltningsenhed i den dataansvarlige kommune.