|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentation

Rambøll har udviklet en samlet kvalitetsmodel for arbejdet med og dokumentationen af kvalitet i grundskolen, samt udvikling i den målte kvalitet. Systemet understøtter samtidig monitorering af kommunalt og nationalt opstillede mål. ’Rambøll Dokumentation’ samler alle data og resultater i én fælles database, hvorfra resultaterne fleksibelt og let kan trækkes ud og anvendes som grundlag for refleksion og ledelsesdialog på alle niveauer – fra forvaltning til den enkelte skole.

 
 

Rambøll Dokumentation består af følgende værktøjer, som på hver sin måde er med til at understøtte en vidensdrevet refleksion på den enkelte skole og på tværs af hele området:

  • Kvalitetsrapporter
  • Kommunale mål
  • Læringsmiljø
  • Ledelsesdialog
  • Statusrapporter
  • Udviklingsplaner

KVALITETSRAPPORT 
Systemet automatiserer en lang række af de aktiviteter, som indgår i udarbejdelsen af en kvalitetsrapport og gør det muligt at levere en relevant, sammenhængende og let tilgængelig rapport for hele kommunen og individuelle rapporter til de enkelte skoler. Systemet henter automatisk de oplysninger, som kan trækkes fra det nationale datavarehus (LIS) og kobler disse med eventuelle kommunale nøgletal. Disse ”grundoplysninger” anvendes til at danne automatiserede rapporter med letforståelige figurer. Skoleledere og konsulenter sparer derved tid og får hjælp til at stille skarpt på analyse, refleksion og anvisning af fremadrettede handlinger.

KOMMUNALE MÅL
Politisk definerede mål er i mange kommuner et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med udvikling af kvaliteten i grundskolen. At finde gode måder at måle på progression i forhold til de opsatte målsætninger er udfordrende i sig selv, og at etablere de rigtige indikatorer, som siger noget præcist om udviklingen, er ofte rigtig svært. Rambøll Dokumentation letter arbejdet med kommunale mål og fokusområder på tre måder. For det første understøtter systemet opsætningen af et struktureret målingshierarki. For det andet bidrager Rambøll med en række forskningsinspirerede spørgerammer til formuleringen af relevante indikatorer. For det tredje understøtter systemet gennem ’Ledelsesdialog’ den løbende refleksion over fremdriften i målopfyldelsen.

LÆRINGSMILJØ
Formålet med Rambølls værktøj til at vurdere læringsmiljøet er at skabe et rum, hvor de fagprofessionelle på skoleområdet kan reflektere over og udvikle det pædagogiske læringsmiljø, med fokus på elevernes læring, udvikling og trivsel. Læringsmiljøvurderingen er et ambitiøst selvevalueringsværktøj, som understøtter en løbende pædagogisk refleksion blandt ledere og medarbejdere på den enkelte skole.

LEDELSESDIALOG
Med udgangspunkt i konkret viden om kvalitet og resultater gør Hjernen&Hjertet det nemt at planlægge og strukturere den løbende ledelsesdialog, som finder sted mellem skoleledelse og forvaltning. Forvaltningen udvælger fleksibelt de emner, som de ønsker, skal indgå i den konkrete dialog, hvorefter skoleledelsen bliver bedt om at forholde sig til de konkrete resultater. Som udgangspunkt for dialogen danner systemet en rapport på baggrund af de udvalgte emner og skoleledelsens vurdering.

STATUSRAPPORTER
Statusrapport er den automatisk dannede rapport, som nemt kan trækkes i de år, hvor kommunen ikke udarbejder kvalitetsrapport. Rapporten indeholder de obligatoriske indikatorer fra LIS.

UDVIKLINGSPLANER
Værktøjet gør det muligt at formulere udviklings­planer for den enkelte skole – på baggrund af ledelsesdialogen eller kvalitetsudviklingsarbejdet. Med udgangspunkt i den udbredte SMT­TE-model hjælper systemet med at konkretisere mål, indsatser og den efter­følgende evaluering. Det er samtidig muligt at trække de enkelte udviklingsplaner direkte ind i skolens kvalitetsrapport.

Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.

Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll