|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sundhed og Trivsel

Rambøll Sundhed og Trivsel er et forskningsbaseret værktøj, der skaber et tydeligt overblik over sammenhængen mellem elevens sundhed og trivsel samt det undervisningsmiljø, de tilbydes. Redskabet giver kommunen mulighed for at arbejde systematisk med elevernes trivsel og sundhed – på en både nem, sikker og fleksibel måde.

 
 

Sundhed og Trivsel er udviklet sammen med Vejle Kommune og forskerne Hans Henrik Knoop og Kjeld Poulsen og bygger videre på værktøjet ’Live’n’Learn. Med værktøjet kan kommunen i den samme undersøgelsesrunde få viden om elevernes sundhed, trivsel og læring på både individ- og klasse-, skole- og kommuneniveau.

Rambøll Sundhed og Trivsel understøtter gennemførelsen af de obligatoriske trivselsmålinger med mulighed for at tilknytte den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. Derudover kan kommunen vælge at knytte forskningsbaserede spørgsmål om sundhed og læring til den enkelte undersøgelse.

Den obligatoriske trivselsmåling

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i 0. klasse til og med 9. klasse. Hver kommune kan selv vælge hvilket måleværktøj, de ønsker at anvende, så længe målingen benytter de fællesnationale indikatorer, dataindsamlingen følger den nationale undersøgelsesperiode og resultaterne fra undersøgelsen overføres til Undervisningsministeriets database (LIS). 
I forlængelse af Ministeriets præcisering af reglerne for gennemførelse af den nationale trivselsmåling er det ikke længere muligt at tilgå besvarelser på individniveau fra denne måling.

Trivselsmålinger

I forhold til de metodiske overvejelser omkring arbejdet med trivsel er der bred forskningsmæssig belæg for, at tidlig opsporing og indsats rettet mod det enkelte barn virker. Samtidig mistrives over 25.000 børn i de danske skoleklasser. Der er altså gode argumenter for at give hurtig og direkte hjælp til disse elever, men hver enkelt kommune må nøje afveje både fordele og ulemper ved den valgte tilgang og som dataansvarlig give god og fuldstændig information om valg af metode.

Uanset kommunens ambitionsniveau i arbejdet med trivsel kan vi understøtte med skræddersyede systemindstillinger. 
For de kommuner, der gerne vil mistrivsel til livs og følge op individuelt, er Rambøll Sundhed og Trivsel et oplagt valg som supplement til de obligatoriske, og anonyme, trivselsmålinger. Systemet skaber øget værdi på især fire centrale områder:

  • Fokus på den enkelte elev med mulighed for eksport til kommunens læringsplatform
  • Overblik og mulighed for at følge udviklingen på temaer fra 0. – 9. klasse
  • Opfølgning og handling direkte i løsningen
  • Direkte integration til Rambøll Dokumentation, herunder kvalitetsrapporter samt den strategiske ledelsesdialog

Arbejdet med læring

Hans Henrik Knoop har i samarbejde med Rambøll udarbejdet en spørgeramme, som stiller skarpt på elevernes læring, herunder motivation og engagement. Disse spørgsmål er alle handleanvisende og bygger på den seneste forskning omkring flow-teori. Spørgsmålene er inddelt i en række temaer, som fleksibelt kan tilknyttes i forlængelse af den obligatoriske trivselsmåling.

Arbejdet med sundhed

Sundhed spiller en central rolle, når eleverne skal udnytte deres potentialer i den nye skole. Senest har KL’s rapport ‘Sunde børn lærer bedre’ netop sat fokus på, hvordan sundhedsområdet kan hjælpe skolerne med at omsætte de ambitiøse mål vedrørende skolebørns læring, sundhed og trivsel til praksis. 
Rambøll Sundhed og Trivsel giver kommunerne mulighed for at stille eleverne en række sundhedsrelaterede spørgsmål i forlængelse af den obligatoriske trivselsmåling. Resultaterne kan blandt andet bringes i spil i forbindelse med de sundhedsorienterende samtaler.

Fokus på tidlig opsporing og sammenhæng til dagtilbudsområdet.

Når en elevs besvarelse på spørgsmålene omkring sundhed, trivsel eller læring giver anledning til bekymring markeres de automatisk i systemet. Herefter kan de fagprofessionelle, gennem værktøjets ressourceprofil, kan konkretisere bekymring. Ressourceprofilen er opbygget, så den kan anvendes ved tværfaglige møder, som forberedelse til at udfylde sagsbehandlings- og udredningsmetoden ICS eller i sidste instans danne udgangspunkt for en § 50-undersøgelse, underretninger og visitationer til eksempelvis PPR, støttekorps eller lignende.

Rambøll Sundhed og Trivsel er en del af Hjernen&Hjertets sammenhængende model for arbejdet med barnets trivsel på tværs af dagtilbud og skole og kan anvendes i direkte sammenhæng med Rambøll TOPI på dagtilbudsområdet.

Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.

Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll