Dagtilbud

Få et fælles sprog til arbejdet med trivsel

Det oplagte valg for dagtilbud

Hjernen&Hjertet hjælper sundhedsplejen, dagtilbud, skole og forvaltning med at skabe sammenhæng og kvalitet i arbejdet med børnenes trivsel, læring og udvikling. Med adgang til Hjernen&Hjertet er det nemt at skabe struktur og overblik over det enkelte barn og børnegruppen på flere niveauer.

Målet med Hjernen&Hjertet er at opnå det bedst mulige grundlag for at styrke børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Gennem en række fagrettede redskaber er det muligt at arbejde struktureret med børn og børnegrupper, og samtidig gør systemet det let at inddrage forældrene for at opnå et helhedsorienteret billede af barnet.

Med afprøvede og sikre digitale løsninger bidrager Hjernen&Hjertet til at skabe kvalitet i dagtilbuddet, ved at understøtte og automatisere en lang række processer og aktiviteter, som danner grundlag for løbende refleksion og dialog på alle niveauer.

Læs mere om vores moduler til Dagtilbud

 • Pædagogiske Læreplaner

  Modulet Læreplan hjælper med at skabe struktur omkring arbejdet med den pædagogiske læreplan og bidrager samtidig med at sikre en tydelig sammenhæng mellem læreplansarbejdet, det pædagogiske miljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Closeup of colorful color pencil stationery
 • Dialog

  Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 • Matematisk opmærksomhed

  Matematisk opmærksomhed er et modul, der inspirerer og sætter fokus på det pædagogiske arbejde med former, farver, mængder og antal, som en integreret del af hverdagskontekster og læringsmiljøet.

 • Forløbsbygger

  Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

 • Sprogvurdering

  Med modulet Sprog 3-6 bliver det muligt fleksibelt at vurdere både ét og tosprogede børns sprogtilegnelse fra 3-6 år, i børnehaven og i 0. klasse, og dermed sikre en målrettet indsats og sammenhæng på tværs af dagtilbud og skole.

 • SprogTrappen

  Med SprogTrappen bliver det muligt at målrette arbejdet med de yngste børns sproglige udvikling i alderen 0-3 år. SprogTrappen identificerer barnets nærmeste sproglige udviklingszone og sætter fokus på den pædagogiske indsats og læringsmiljøet.

 • Motorik

  Motorik understøtter det pædagogiske arbejde med udvikling af børn og børnegruppers motoriske kompetencer. Motorikredskabet kvalificerer og inspirerer det konkrete arbejde gennem handleanvisende aktiviteter til brug i daglige praksis.

 • TOPI

  Modulet TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

 • Ressourcevurdering

  Som led i arbejdet med børn og unges trivsel giver modulet Ressourcevurdering mulighed for at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling på baggrund af Socialministeriets ICS- metode.

  child pulling his tongue out and playing
 • Den gode overgang

  Som led i kommunernes arbejde med Dagtilbudslovens skærpede krav om arbejdet med barnets overgang mellem dagtilbud og skole, tilbydes værktøjet Overgangsbeskrivelse, som understøtter overgangen og samarbejdet mellem dagtilbud, skole og forældre.

 • Tværs

  Tværsplatformen understøtter det tværfaglige samarbejde omkring barnet. Med Tværs er det muligt at samle al information og materiale fra forskellige interessenter ét og samme sted og således skabe en koordineret indsats omkring barnets situation.

 • Pædagogisk Idræt

  Pædagogisk Idræt er et it-værktøj, som understøtter det pædagogiske arbejde med planlægning af idrætsforløb i certificerede idrætsinstitutioner ved VIA University College og Danmarks Idrætsforbund.

 • Trivselslinealen

  Trivselslinealen er et proces- og dialogværktøj med formålet at nuancere og fordre en fælles forståelsesramme i indsatser omkring barnet og den unges trivsel. Den bygger på KL’s trivselslineal og består af en 10-punktskala, hvor flere perspektiver på barnet/den unges trivsel og udvikling bringes i spil med henblik på at iværksætte den rette indsats samt løbende evaluering og justering heraf.

"Hjernen&Hjertet har gjort det effektivt, sikkert og overskueligt for os at sikre kvaliteten og udviklingen efter gældende lovgivning på dagtilbudsområdet.”

Jytte Jensen
Aarhus Kommune

Tilfredshed med digitale redskaber i dagtilbud

:

KL har foretaget en landsdækkende undersøgelse af anvendelsen af digitale redskaber i dagtilbud, som understreger deres potentiale til at arbejde reflekteret og systematisk med børns læring, udvikling og trivsel. Undersøgelsen viser, at der generelt er stor tiltro til, at de digitale redskaber kan bidrage til at styrke et sammenhængende arbejde med børns læring og udvikling samt forældresamarbejde og overgang fra dagtilbud til skole.

Løsninger tilpasset jeres behov

:

Hjernen&Hjertets moduler og værktøjer kan anvendes enkeltvis, men de skaber endnu større værdi, når de benyttes som et sammenhængende kvalitetssystem. Resultater fra forskellige muduler bidrager med viden om forskellige aspekter af det enkelte barn, børnegruppen og det pædagogiske miljø. Det giver bred viden og dyb indsigt på flere niveauer.

Nogle moduler dækker flere kompetence- og udviklingsområder, fx modulet Dialog, hvor man overordnet arbejder med de seks læreplanstemaer. I den modsatte ende har vi moduler som Sprogvurdering og Motorik, som begge er eksempler på moduler, der går i dybden med et enkelt tema fra læreplanen.

Sammenhængen mellem Hjernen&Hjertets moduler ses i figuren på billedet.

Undervisning og gratis netværksmøder

:

Hjernen&Hjertet tilbyder kurser og undervisningsforløb, som henvender sig til både kommunale og private dagtilbud og skoler.

Forløbene gør deltagerne i stand til at navigere sikkert i systemet, udfylde vurderinger og handleplaner samt hente og omsætte data til gavn for praksis.

Gratis netværksmøder

Som tillæg til undervisningsdagene afholdes flere GRATIS netværksmøder, hvor faglige temaer behandles og kobles til mulighederne i Hjernen&Hjertet.

Se mere om de kommende netværksmøder Undervisning og gratis netværksmøder

Vil du vide mere?

 • Line Keiding Petersen

  Business Manager