Tilsyn

Tilsynsmodellen understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet på dagtilbudsområdet.

Systematisk tilgang til kvalitet

:

Flere kommuner oplever et behov for en mere systematisk og målrettet indsats i arbejdet med udvikling af kvalitet af dagtilbud. En sikring og udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene sker bl.a. gennem kommunernes forpligtelse til at føre tilsyn (EVA). Tilsynet er lovpligtigt, men metoden hvorpå det struktureres og systematiseres er valgfri.

Hjernen&Hjertets tilsynsmodel understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn, dialogen mellem leder og personale og mellem ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med at forbedre kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Konceptets elementer dækker EVA's tre aspekter af kvalitet; strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet, og kan fleksibelt tilpasses den enkelte kommunens indsatsområder.

Fleksibilitet for den enkelte kommune

Kommunen udvælger rammerne for tilsynet, hvilke resultater der skal inddrages fra enten Hjernen&Hjertet eller eksterne kilder, samt hvorvidt der skal afvikles en Pædagogisk læringsmiljøvurdering forud for tilsynsrunden. Herudover er det muligt at inddrage en Forældretilfredshedsundersøgelse baseret på KL's spørgeramme og et Børnespørgeskema kaldet SpørgeBørge, som besvares igennem et interaktivt og talende børneskema. Når indholdet er afklaret, opsætter Rambøll i samarbejde med kommunen skabelonen i systemet som blot ved et enkelt klik kan udsendes.

Det er muligt at opsætte forskellige skabeloner for tilsyn i samme runde, fordi der kan være forskellige forhold, der skal afdækkes afhængig af, om tilsynet er målrettet kommunale tilbud, dagplejen eller evt. private pasningsordninger, og formen kan ligeledes være af forskellig karakter som eksempelvis ordinært/ekstraordinært, anmeldt/uanmeldt mf. Det er derudover også muligt at tilføje lokale spørgsmål afhængig af indsatsområder.

Tilsynet administreres i Hjernen&Hjertet, hvor skabeloner fleksibelt kan udsendes til relevante institutionsledere eller dagplejere, der kan indkaldes til møde, der kan noteres dagsorden og referater, og ligeledes kan aftaler og udviklingsplaner beskrives. På den måde er tilsynsrundens forskellige aktiviteter samlet et sted, hvor det let kan genfindes. Derudover giver systemet mulighed for automatisk afrapportering på enhed-, område- og kommuneniveau.

Fra overblik til handling

:

Dagplejen og dagtilbudslederen præsenteres på forskellig vis, afhængig af tilsynets form og målgruppe, for de udvalgte rammevilkår, resultater og udsagn, som de skal forholde sig til. På baggrund af deres besvarelse kan der trækkes et statusdokument, som kan danne grundlag for besøget i praksis. Det er også muligt at udfylde skabelonen i samarbejde under besøget som en del af tilsynsdialogen.

På baggrund af tilsynsdialogen er det muligt at oprette konkrete handlingsplaner og straks henstillinger direkte i systemet for fremadrettede indsatser, fokus og udvikling. Aftaler og udviklingstiltag vil således være tilgængelig og kan anvendes i sammenhæng med øvrige udviklingsplaner til udviklings af den daglige praksis og kvalitet. 

Kort om Tilsyn

:
 • Formål: At understøtte kommunens arbejde med gennemførsel af det lovpligtige tilsyn med dagtilbud ud fra lovgivningens krav til indhold og på baggrund af resultater fra Hjernen&Hjertet.
 • Målrettet: Den kommunale forvaltning og ledelsen i dagtilbud og dagplejen.
 • Udfyldes af: Den kommunale tilsynsførende, ledelsen i dagtilbud og dagplejen.
 • Baggrund: Tilsynsmodellen er skabt som følge af dagtilbudslovens forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale og private tilbud jf. dagtilbudsloven §5, stk. 1 og 2 samt §78, stk. 2.

Læs om andre relevante moduler til forvaltningen

 • Kvalitetsplatform

  Med Kvalitetsplatformen hjælpes kommunerne til nemt at leve op til nationalt og kommunalt fastsatte krav til dokumentation af og refleksion over kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet.

 • Pædagogisk læringsmiljøvurdering (PLV)

  Med Rambøll PLV er det muligt at understøtte et struktureret arbejde med at indsamle viden, som grundlag for at udvikle det pædagogiske miljø på dagtilbudsområdet.

 • Brugerstyring

  Hjernen&Hjertet tilbyder forskellige løsninger til håndtering af brugeradgange til systemet. På den måde er det muligt at sikre, at kun personer som skal have adgang Hjernen&Hjertet får adgang til data i systemet.

Vil du vide mere?

 • Christina Hoff

  Konsulent