Skole

Få indsigt i sundhed og trivsel på skolen

En effektiv vej til udvikling af skolen

På skoleområdet understøtter Hjernen&Hjertet aktiviteter og processer, der danner grundlaget for et sammenhængende arbejde med læring, trivsel, udvikling og dokumentation af kvalitet i grundskolen.

Med udgangspunkt i praksis, faglig viden om kvalitet og udvikling samt lovgivningens krav til mål, dialog og dokumentation bindes praksisværktøjer på effektiv vis sammen med behovet for kommunal opfølgning.

Læs mere om vores moduler til Skole

 • Dialog

  Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 • Sprogvurdering

  Med modulet Sprog 3-6 bliver det muligt fleksibelt at vurdere både ét og tosprogede børns sprogtilegnelse fra 3-6 år, i børnehaven og i 0. klasse, og dermed sikre en målrettet indsats og sammenhæng på tværs af dagtilbud og skole.

 • Motorik

  Motorik understøtter det pædagogiske arbejde med udvikling af børn og børnegruppers motoriske kompetencer. Motorikredskabet kvalificerer og inspirerer det konkrete arbejde gennem handleanvisende aktiviteter til brug i daglige praksis.

 • Screening for høj begavelse

  De digitale tjeklister til screening for høj begavelse i Hjernen&Hjertet identificerer elever med tegn på høj intelligens og støtter fagpersoners arbejde med alle elevers trivsel og udvikling. Med værktøjet får I en sikker og effektiv arbejdsgang, som understøtter de nye krav om screening for høj begavelse i evaluering- og bedømmelsessystemet fra skoleåret 2024/2025.

 • TOPI

  Modulet TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

 • Ressourcevurdering

  Som led i arbejdet med børn og unges trivsel giver modulet Ressourcevurdering mulighed for at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling på baggrund af Socialministeriets ICS- metode.

  child pulling his tongue out and playing
 • Den gode overgang

  Som led i kommunernes arbejde med Dagtilbudslovens skærpede krav om arbejdet med barnets overgang mellem dagtilbud og skole, tilbydes værktøjet Overgangsbeskrivelse, som understøtter overgangen og samarbejdet mellem dagtilbud, skole og forældre.

 • Meddelelsesbogen

  Hjernen&Hjertet tilbyder en digital understøttelse af meddelelsesbog på skoleområdet, som et led i skolernes løbende dialoger og samarbejde med elever og forældre.

  Meddelelsesbogen er et simpelt, dynamisk og inkluderende samarbejdsredskab, som udgør en stærk struktur for arbejdet med elevens alsidige og faglige udvikling blandt andet gennem konkrete fokuspunkter. 

 • Tværs

  Tværsplatformen understøtter det tværfaglige samarbejde omkring barnet. Med Tværs er det muligt at samle al information og materiale fra forskellige interessenter ét og samme sted og således skabe en koordineret indsats omkring barnets situation.

 • Matematisk opmærksomhed

  Matematisk opmærksomhed er et modul, der inspirerer og sætter fokus på det pædagogiske arbejde med former, farver, mængder og antal, som en integreret del af hverdagskontekster og læringsmiljøet.

"Hjernen&Hjertet understøtter en lang række af de aktiviteter og processer, der danner grundlaget for et sammenhængende arbejde med læring og trivsel i grundskolen. Samtidig får vi dækket vores behov for kommunal opfølgning."

Carsten Petersen
Randers Kommune

Indsatser mod skolefravær

:

Skolefravær kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte elevs læring og trivsel. Det gælder særligt for elever med langtidsfravær, hvor årsagen til fraværet ofte skal findes i komplekse problemstillinger. Forskningen peger på, at det er afgørende, at fravær ses som et resultat af elevens udfordringer og ikke som selve udfordringen. Med afsæt i erfaringer fra kommuner og skoler stiller denne artikel skarpt på, hvordan indsatsen mod fravær på skolen kan styrkes.

I Hjernen&Hjertet er det muligt at indhente og registrere fraværsdata direkte i systemet, så data kan ses i sammenhæng med elevens øvrige vurderinger fra Hjernen&Hjertet.

Løsninger tilpasset jeres behov

:

Hjernen&Hjertets moduler og værktøjer kan anvendes enkeltvis, men de skaber endnu større værdi, når de benyttes som et sammenhængende kvalitetssystem. Resultater fra forskellige moduler bidrager med viden om forskellige aspekter af det enkelte barn, børnegruppen og det pædagogiske miljø. Det giver bred viden og dyb indsigt på flere niveauer.

Nogle moduler dækker flere kompetence- og udviklingsområder, fx modulet Dialog, hvor man overordnet arbejder med de seks læreplanstemaer. I den modsatte ende har vi moduler som Sprogvurdering og Motorik, som begge er eksempler på moduler, der går i dybden med et enkelt tema fra læreplanen.

Sammenhængen mellem Hjernen&Hjertets moduler ses i figuren på billedet.

Undervisning og gratis netværksmøder

:

Hjernen&Hjertet tilbyder kurser og undervisningsforløb, som henvender sig til både kommunale og private dagtilbud og skoler.

Forløbene gør deltagerne i stand til at navigere sikkert i systemet, udfylde vurderinger og handleplaner samt hente og omsætte data til gavn for praksis.

Gratis netværksmøder og webinarer

Som tillæg til undervisningsdagene afholdes flere GRATIS netværksmøder og webinarer, hvor faglige temaer behandles og kobles til mulighederne i Hjernen&Hjertet.

Se mere om de kommende netværksmøder og webinarer Undervisning og gratis netværksmøder

Vil du vide mere?

 • Frederik Smedegaard

  Consultant