|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generelt om Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet er Rambølls IT-system til understøttelse af arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i den offentlige sektor. Systemet kombinerer en række velfungerende praksisrettede værktøjer til arbejdet med børns læring, sundhed og trivsel med opsamling og præsentation af styringsinformation målrettet pædagoger, lærere, ledere og forvaltning.

 
 

INDLEDNING
Navnet ’Hjernen&Hjertet’ spiller på dobbeltheden i at anvende ”hård” viden og data i arbejdet med kvalitetsudviklingen af de ”bløde” velfærdsområder. Fra mødet med den enkelte borger til de strategiske beslutninger på ledelses- og forvaltningsniveau.

I sidste ende er den leverede kvalitet altid afhængig af dygtige medarbejdere og ledere. Samtidig står det klart, at konkret viden om kvalitet og resultater er en afgørende forudsætning for en målrettet videreudvikling af netop kvaliteten – vi skal vide hvad vi gør, og hvad der virker, for at udbrede det der virker.

Visionen med Hjernen&Hjertet er at forene den rationelle indsamling og anvendelse af viden og data (Hjernen) med den praksisnære og faglige indsats, som medarbejderne hver dag møder borgeren med (Hjertet). Hjernen&Hjertet symboliserer, at værdiskabelsen først og fremmest opstår, når der igangsættes faktiske handlinger, refleksioner og dialoger på baggrund af den tilgængelige viden. Data og indsamlede resultater skal med andre ord gives tilbage til medarbejderne og ledere på en meningsfuld, kvalificeret og handlingsorienteret måde – målrettet den praksis, de dialoger samt de beslutningssituationer som de står i – og ikke mindst brænder for at udvikle.

Hjernen&Hjertet har eksisteret siden 2012 og benyttes i dag af 65 kommuner og består i dag af følgende moduler.


RAMBØLLS MODEL FOR ARBEJDET MED KVALITET
Systemet binder information fra de forskellige moduler og eksterne datakilder sammen og understøtter praktikere, decentrale ledere og den kommunale forvaltning i arbejdet med at dokumentere og kommunikere kvalitet. Dertil kommer, at de værktøjer som anvendes i dagligdagen samtidig indsamler værdifuld viden, der kan anvendes til at kvalificere og konkretisere, hvor kommunen skal hen. Hvor er der grundlag for at forbedre kvaliteten? Hvem er det muligt at lære af? Og meget mere. Alt dette sker systematisk, automatisk og konsistent, således data kan oparbejdes og anvendes som et strategisk udviklingsværktøj.

Med Hjernen&Hjertet vil vi skabe værdi i praksis. Det sker når pædagogen får ny viden ved at sprogvurdere et barn i Sprogmodulet, når eleven svarer på spørgsmål om trivsel og sundhed, eller når pædagoger, SFO-personale og indskolingslærere samarbejder omkring overgangen fra dagtilbud til skole gennem Overgangsmodulet. Værdi kommer ikke fra målinger alene, men kræver handling. Vi ønsker at gøre arbejdet fra målinger til handling til en overkommelig og automatiseret proces, så tiden kan bruges på at sikre eksekvering af udviklingsinitiativer i den enkelte institution eller på den enkelte skole, men også på kommune- og forvaltningsniveau. Dette mener vi er værdiskabende arbejde.

Rambølls kvalitetsmodel har tre skridt; ”måling”, ”refleksion” og ”handling”

HVORFOR VÆLGE HJERNEN&HJERTET?
Hjernen&Hjertets moduler er tænkt sammen i én samlet model for arbejdet med kvalitet. Kommuner, der vælger at arbejde med Hjernen&Hjertet som et strategisk udviklingsredskab, opnår en række fordele:

 • Information fra værktøjerne bindes sammen og kan bruges på tværs af de enkelte moduler og understøtter samarbejdet mellem forvaltninger og faggrupper
 • Data og resultater er tænkt sammen til at understøtte det kommunale årshjul i produktion af viden, beslutninger og handling
 • Viden fra Hjernen&Hjertet følger barnet fra 0-16 år og sikrer sammenhæng i arbejdet med at støtte op omkring barnets trivsel, læring og alsidige udvikling
 • Beslutningsorienteret viden leveres målrettet til brug i dialogen mellem pædagog og forældre, mellem lærer og elev, mellem skole og hjem, blandt det pædagogiske personale internt og i forhold til ledelsen, mellem institution og forvaltning samt mellem forvaltning og politikere
 • Dokumentation og kommunikation om kvalitet blandt praktikere, de decentrale ledere og i forhold til den kommunale forvaltning understøttes på dagtilbuds- og skoleområdet med et indhold og en struktur, som er målrettet de konkrete samarbejdsopgaver
 • Handling understøttes gennem konkret udarbejdelse af fokuspunkter og handleplaner for det enkelte barn. Der kan udarbejdes udviklingsplaner for institutioner og skoler, og for hele kommunen kan der formuleres og arbejdes med kommunale målsætninger

Viden flyder naturligt ind i Hjernen&Hjertet og kan benyttes i det løbende arbejde med at udvikle, dokumentere og kontrollere kvalitet.

ET SYSTEM I UDVIKLING
Hjernen&Hjertet er et system i udvikling. Visionen for systemet er at være platform for arbejdet med kvalitet i dagtilbud og skole for alle ambitiøse kommuner i Danmark. Derfor udvider vi også hele tiden systemet med nye funktioner og elementer – i dialog med praktikere, ledende eksperter og forskere.

I støbeskeen har vi Rambølls bredere ledelsesinformationsprogram, som skal danne grundlaget for databaseret ledelse i kommunerne. Med ledelsesinformation mener vi grundlæggende transformation af rå og svært bearbejdeligt data til strukturerede og kvalitetsbevidste analyser.

I foråret 2016 leverede Rambøll første udgave af fremtidens ledelsesinformationssystem til 17 ud af 19 norske Fylker (svarer til de danske amter) til styring og udvikling af kvalitet for alle ungdomsuddannelser i Norge. Værktøjet er næste generation af Hjernen&Hjertets Ledercockpit, som kombinerer bløde data (dialoger, vurderinger, osv.)  gnidningsfrit med hårde data (statistikker, målinger, osv.) på tværs af alle sektorområder i den kommunale forvaltning.

Systemet indeholder følgende funktioner:

 • Kombination af bløde og hårde resultater fra Hjernen&Hjertet og andre kilder, som sendes til et centralt datavarehus, der administreres af Rambøll
 • Fleksibel opbygning og opsætning af tabeller og figurer til brug i notater, statusrapporter og kvalitetsrapporter på både kommunalt og enhedsniveau
 • Dashboard der løbende følger udviklingen i kvaliteten på udvalgte målsætninger som dannes fra de bløde og hårde data, som findes i datavarehuset
 • Håndtering af dialog- og aftalestyring mellem de kommunale enheder baseret på de kommunale målsætninger, eventuelt suppleret med institutionernes egne ønsker til styringsmål
 • Kommunalt borgerrettet informationsportal, som på udvalgte målsætninger løbende fortæller om udviklingen i den offentlige service, leveret til borgerne på tværs af de forskellige forvaltningsområder
 • Mulighed for løbende indsamling af brugerdata blandt kommunens brugere af kulturinstitutioner, genbrugsstationer, jobformidling, biblioteker, kollektiv trafik med mere


© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll